Kritične vrednosti - biokemijske in koagulacijske preiskave

Kritične vrednosti so rezultati laboratorijskih preiskav, ki zahtevajo takojšnjo klinično ukrepanje, ker ogrožajo življenje preiskovanca ali kako drugače škodljivo vplivajo na njegovo zdravje.

Kritične vrednosti, ki jih izmerimo v laboratoriju, je potrebno čim prej sporočiti naročnikom laboratorijskih preiskav. Ker ne obstaja mednarodno sprejet in enoten seznam kritičnih rezultatov, so laboratorijski strokovnjaki tisti, ki skupaj s kliniki znotraj svoje zdravstvene ustanove postavijo seznam kritičnih vrednosti in omejijo čas za njihovo sporočanje. Hkrati s seznamom kritičnih vrednosti je potrebno v vsakem laboratoriju vzpostaviti učinkovit komunikacijski sistem za obravnavo kritičnih rezultatov. Glede na tehnične možnosti je potrebno opredeliti postopek za identifikacijo kritičnih rezultatov in določiti način za njihovo sporočanje (kdo, komu, kaj in kdaj je sporočil in ali je prejemnik informacijo pravilno razumel) ter vpeljati ustrezen način beleženja sporočenih kritičnih vrednosti.

Izhodišča za postavitev kritičnih vrednosti biokemijskih in koagulacijskih preiskav

Delovna skupina za poanalitiko je pripravila izhodišča za postavitev nekaterih kritičnih vrednosti na področju biokemijskih preiskav in preiskav hemostaze. Predlagane kritične vrednosti za osnovni nabor preiskav predstavljajo priporočila za seznam, ki ga morajo laboratoriji pripraviti v dogovoru z naročniki preiskav in ki je smiseln glede na obseg dela, nivo zdravstvene obravnave, vrsto zdravstvene obravnave (hospitalna, ambulanta) ali obravnavano populacijo bolnikov (npr. intenzivna terapija, otroška populacija, medicina dela…). Posamezne vrednosti se lahko razlikujejo glede na uporabljeno metodologijo/analitsko opremo (npr. pri amonijaku) ali uporabljen matriks (serum, plazma). Podrobnosti so navedene v priloženem dokumentu, ki ga je na svoji 15. redni seji (26.9.2023) potrdil tudi IO SZKKLM.